Khử lưu huỳnh khí thải

Khử lưu huỳnh khí thải

Uniquely designed for FGD systems in various areas to flight chemical corosionSince 1968 Duromar, Inc. has been heavily involved with erosion,corrosion and process control problems. Duromar recognized early that the key to solving these erosion and corrosion problems, would be in the selection and use of 100% solids, zero VOC, polymeric materials. These new products, while outperforming conventional solvent based or hazardous polymeric coatings, would also be safe for the applicator to use, and be non-toxic to the environment.

Tính năng sản phẩm

Uniquely designed for FGD systems in various areas to flight chemical corosionSince 1968 Duromar, Inc. has been heavily involved with erosion,corrosion and process control problems. Duromar recognized early that the key to solving these erosion and corrosion problems, would be in the selection and use of 100% solids, zero VOC, polymeric materials. These new products, while outperforming conventional solvent based or hazardous polymeric coatings, would also be safe for the applicator to use, and be non-toxic to the environment.

Common Application Areas

Resurface

Rebuild

Lining

Limestone storage Tanks

EAC

SAR

HPL-2131

Outlet Ductwork

EAC

EXP-Thickset

HPL-4320

Reaction Tanks

EAC-FE

SAR

HPL-2131

Scrubber Vesels

EAC-FE

SAR

HPL-2131

Stack Linings

EXP

EXP-Thickset

HPL-4310

Header Slurry Pipes

EAC

HAR

HPL-2131

Spray Dryers

EAC-FE

SAR

HPL-2221

Precipitators

EAC-FE

SAR

HPL-2221

Duromar – Tài liệu tham khảo dầu khí

Bể HCL được bảo vệ bằng Duromar HPL

Các ứng dụng

Uniquely designed for FGD systems in various areas to flight chemical corosionSince 1968 Duromar, Inc. has been heavily involved with erosion,corrosion and process control problems. Duromar recognized early that the key to solving these erosion and corrosion problems, would be in the selection and use of 100% solids, zero VOC, polymeric materials. These new products, while outperforming conventional solvent based or hazardous polymeric coatings, would also be safe for the applicator to use, and be non-toxic to the environment.
Common Application Areas

Resurface

Rebuild

Lining

Limestone storage Tanks

EAC

SAR

HPL-2131

Outlet Ductwork

EAC

EXP-Thickset

HPL-4320

Reaction Tanks

EAC-FE

SAR

HPL-2131

Scrubber Vesels

EAC-FE

SAR

HPL-2131

Stack Linings

EXP

EXP-Thickset

HPL-4310

Header Slurry Pipes

EAC

HAR

HPL-2131

Spray Dryers

EAC-FE

SAR

HPL-2221

Precipitators

EAC-FE

SAR

HPL-2221

Phê duyệt

không áp dụng
Arudra đang hợp tác kỹ thuật với Duromar Inc (Mỹ), nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về các sản phẩm epoxy rắn (Zero Solvents) 100%. Sự hợp tác này mang lại cho Arudra toàn quyền sở hữu để sản xuất các dòng sản phẩm Duromar® và hỗ trợ các dịch vụ ứng dụng.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog