Xử lý tro ống khuỷu tay sửa chữa

Xử lý tro ống khuỷu tay sửa chữa

Ash handling pipe elbow often gets damaged due to the high-temperature abrasion. Fly Ash Elbow could be protected by using Duromar® Range of Epoxy Putties.

Duromar HAR

DUROMAR HAR is a carbide-filled trowel able refractory. It is an abrasion-resistant product. It is used primarily in areas requiring more resistance to fine slurries either in liquid or powder form. Common applications are in coal mills, chutes, elbows, ash hoppers, slurry piping, headers, and deflector plates in FGD systems.

Tính năng sản phẩm

Ash handling pipe elbow often gets damaged due to the high-temperature abrasion. Fly Ash Elbow could be protected by using Duromar® Range of Epoxy Putties.

Duromar HAR

DUROMAR HAR is a carbide-filled trowel able refractory. It is an abrasion-resistant product. It is used primarily in areas requiring more resistance to fine slurries either in liquid or powder form. Common applications are in coal mills, chutes, elbows, ash hoppers, slurry piping, headers, and deflector plates in FGD systems.

Protection Against Abrasion

Aggressive operating conditions and high-temperature operation of Ash handling plants lead to severe erosion on its integral assets.
Bends in pneumatic conveying systems of ash handling plants tend to get damaged very often.
Ash Handling System maintenance teams require high abrasion and temperature resistance systems to prevent and repair such damages.

Arudra has restored such severely damaged ash handling pipe elbow using Duromar HAR, a carbide putty that could rebuild the damaged surface and prevent the integral assets from damages due to high temperature and abrasive operating conditions.

Damaged Ash Handling Pipe Bend

Damaged Ash Handling Pipe Bend Protected & Rebuilt with Duromar HAR

Ash-Handling-Pipeline-Elbow – Vivablast

Duromar – Tài liệu tham khảo dầu khí

Bể HCL được bảo vệ bằng Duromar HPL

Tiết kiệm năng lượng vỏ máy bơm – Duromar EAC

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
Arudra đang hợp tác kỹ thuật với Duromar Inc (Mỹ), nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về các sản phẩm epoxy rắn (Zero Solvents) 100%. Sự hợp tác này mang lại cho Arudra toàn quyền sở hữu để sản xuất các dòng sản phẩm Duromar® và hỗ trợ các dịch vụ ứng dụng.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog