• Các ứng dụng

  • Nhãn hiệu

Màng co VCI bọc Metal-Guard®XO cao cấp

Bộ phát túi Nox-Rust® VCI Powder 1000SF

Bột Nox-Rust® VCI 1000SFG

Bột Nox-Rust® VCI 1000SF

Phim căng VCI

Túi ZipLock VCI

Túi màng VCI Poly

Phim VCI

Bọc bong bóng

Nox-Rust® 1200DC